Նորություններ

ԿԱՅԱՑԱՆ ՀՀ ՄԻՆՉԵՎ 15 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՆԴԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

Մարտի 27-ին «Օլիմպիական ապագա» մարզական կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ հանդբոլի մինչև 15 տարեկան պատանիների առաջնության առաջին հանդիպումները։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք առաջնությանը մասնակցում են իննը թիմ երկու ենթախմբով։Առաջին խաղային օրը  բացահայտ առավելությամբ աչքի ընկավ Արցախի Հանրապետության թիմը, ինչպես նաև գրանցվեց առաջին ոչ-ոքին։

Ծանոթացե՜ք մարտի 27-ին կայացած խաղերի արդյունքներին։

Առաջին ենթախումբ՝

Արցախ-Նոյեմբերյան (20:5) 39:10, Շենգավիթ-ՀԲՄԴ (23:10) 36:18։ Հիշեցնենք, որ առաջին ենթախմում ընդգրկված Գյումրու թիմը պայքարի մեջ կմտնի մարտի 28-ից:

Երկրորդ ենթախումբ՝

Վանաձոր-ԽՄՕՄՄ (8:8) 16:16, «Գորբունով»հ/ա (Ալավերդի)-Գավառ (16:13), 26:24:
 

Յուրաքանչյուր հաղթանակի համար կգրանցվի 2, պարտության դեպքում 0, իսկ ոչ-ոքիի՝1 միավոր։

 

ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ ՀՀ ՀԱՆԴԲՈԼԻ 2004-2005ԹԹ.ԾՆՎԱԾ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս/թ մարտի 26-31-ը Երևան քաղաքի <<Օլիմպիական ապագա>> մարզական կենտրոնում տեղի կունենա ՀՀ հանդբոլի մինչև 15 տարեկան պատանիների առաջնության առաջին շրջանը: Առաջնությանը մասնկացում են հանրապետության տարբեր մարզերի, Արցախի Հանրապետության և Երևան քաղաքի մարզադպրոցների և մարզակումբների ներկայացուցիչները, որոնք ընդհանուր հաշվարկով կազմում են 9 թիմ:

1-ին ենթախումբ                                                      2-րդ ենթախումբ

Արցախ                                                                 Վանաձոր

Նոյեմբերյան                                                          ԽՄՕՄՄ

Շենգավիթ                                                             <<Գորբունով>> հ/ա (Ալավերդի)

ՀԲՄԴ                                                                  Գավառ

Գյումրի

Այս առաջնությունով սկիզբ դրվեց Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի 2019թ. նախատեսված միջոցառումները:


 

ԽԱՂԱՑԱՆԿ

 

2019 թ. ՀՀ մինչև 15 տարեկան պատանիների հանդբոլի առաջնության

առաջին շրջանի, ք. Երևան

26.03 – 31.03.2019 թթ.

 

27.03.2019 թ.

 

12:00               Արցախ – Նոյեմբերյան 1-ին ենթախումբ

13:15               Շենգավիթ – ՀԲՄԴ 1-ին ենթախումբ

14:30               Վանաձոր - ԽՄՕՄՄ 2-րդ ենթախումբ

16:00               Ալավերդի – Գավառ 2-րդ ենթախումբ

 

28.03.2019 թ.

 

12:00               Նոյեմբերյան – ՀԲՄԴ 1-ին ենթախումբ

13:15               ԽՄՕՄՄ – Գավառ 2-րդ ենթախումբ

14:30               Գյումրի – Արցախ 1-ին ենթախումբ

15:45               Ալավերդի /Գորբունով/ - Վանաձոր 2-րդ ենթախումբ

 

29.03.2019 թ.

 

15:00               Գյումրի – Նոյեմբերյան 1-ին ենթախումբ

16:00               Ալավերդի /Գորբունով/ - ԽՄՕՄՄ  2-րդ ենթախումբ

17:00               Արցախ - Շենգավիթ 1-ին ենթախումբ

18:00               Գավառ – Վանաձոր 2-րդ ենթախումբ

 

30.03.2019թ.

 

12:00               Շենգավիթ – Նոյեմբերյան 1-ին ենթախումբ

13:15               ՀԲՄԴ - Գյումրի 1-ին ենթախումբ

 

31.03.2019թ.

 

12:00               ՀԲՄԴ - Արցախ 1-ին ենթախումբ

13:15               Գյումրի – Շենգավիթ 1-ին ենթախումբ

 

Կանոնադրութուն-նախագիծ

Հարգելի՛ գործընկերներ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի նոր կանոնադրության նախագիծը: Խնդրում ենք առաջարկությունների և դիտողությունների համար գրել մեր ֆեդերացիայի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 

 

 

 

 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԴԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ>>

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

 

(ՆԱԽԱԳԻԾ)

1.           ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1         «Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն կամ Ֆեդերացիա), ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա, օրենքով սահմանված կարգով, միավորվում են իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձինք՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք իրենց ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավարարելու, իրենց և այլոց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, հասարակության առանձին խմբերին նյութական և ոչ նյութական աջակցություն ապահովելու, հանրօգուտ այլ գործողություն իրականացնելու նպատակով։

1.2         Կազմակերպությունը գործում Է ՀՀ օրենսդրության, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի և  սույն կանոնադրության հիման վրա։

1.3         Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, խտրականության բացառումը, բարեխղճությունը, անդամների շահերի ընդհանրությունը, անդամության կամավորությունը, ինքնակառավարումը և հաշվետվողականությունը։

1.4         Կազմակերպությունը գործում Է ՀՀ ողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում՝ այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան։

1.5         Կազմակերպությունը գործում է  առանց անդամության քանակի սահմանափակման։

1.6         Կազմակերպությունը գործում է առանց ժամկետի սահմանափակման (անժամկետ):

1.7         Կազմակերպության անվանումն է՝ «Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն։

1.8         Կազմակերպության գտնվելու վայրն Է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի փ., շ. 6:

 

2.     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

2.1          ԿազմակերպությանգործունեությանառարկանունպատակներնենՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով՝

2.1.1.  Խթանելհանդբոլիմասսայականզարգացումըհանրապետությունում, որպեսանհատիբազմակողմանիևներդաշնակզարգացման, առողջությանամրապնդման, աշխատունակությանբարձրացմանկարևորգործի։

2.1.2.  Միավորելթիմերին, ակումբներին, մարզաձևովպարապողներինևմասնագետներին, նպաստելնորակումբներիևմարզադպրոցներիստեղծմանը, բնակչությանշրջանումմարզաձևիհետագազարգացմաննուպրոպագանդմանը, այդաշխատանքներումսերտորենհամագործակցելքաղաքային, համայնքայինմասնաճյուղերի, մարզիկների, մարզիչների, մրցավարների, մասնագետների, վետերեններիևլայնհասարակությանակտիվիհետ:

2.1.3.  Բարձրկարգիմարզիկներիպատրաստմանհամակարգիկատարելագործումը։

2.1.4.  Մարզիկների, մարզիչների, մրցավարների, վետերաններիևմյուսմասնագետներիսոցիալականիրավունքներիպաշտպանությունը։

2.1.5.  Պայքարելմիջազգայինմարզականֆեդերացիաներիկողմիցարգելվածխթանիչներիօգտագործմանդեմ։

2.1.6.  Հանդբոլինյութա-տեխնիկականբազայիզարգացումը։

2.1.7.  Մշակումևիրականացնումէհանրապետությունումֆեդերացիայիզարգացմանընթացիկևհեռանկարայինծրագրերը։

2.1.8.  Մշակումևհաստատումէֆեդերացիայիկողմիցանցկացվողմրցումներիկանոններնուկանոնադրությունները։

2.1.9.  Կազմակերպումևանցկացնումէհանդբոլիմրցաշարերուառաջնություններ, ինչպեսնաև միջազգայինմրցումներումրցաշարարտասահմանյաներկրների, այդթվումսփյուռքիհայկականթիմերիումարզիկներիմասնակցությամբ։

2.1.10.  Կազմակերպումէմասնագետներիորակավորմանբարձրացմանսեմինարպարապմունքներ, խորհրդակցություններ, ուսումնասիրումևընդհանրացնումէհանդբոլիհայրենականև  արտասահմանյանաոաջավորփորձը։

2.2      Կանոնադրությամբսահմանվածնպատակներիիրականացմանհամար                 Կազմակերպությունըկարողէզբաղվելձեռնարկատիրականգործունեությամբ՝ՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով։

2.3      Կազմակերպությանկողմիցիրականացվողձեոնարկատիրականգործունեությանարդյունքումստացվածշահույթըչիբաշխվումանդամներիմիջև, այլամբողջությամբուղղվումէմիայնկազմակերպությանկանոնադրականնպատակներին։

 

3.     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆՆ ԱՆԴԱՄԱԳՐՎԵԼՈԻ  ԵՎ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈԻՆՒՑ

ԴՈԻՐՍ  ԳԱԼՈԻ  ԿԱՐԳԸ

 

3.1      Օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ ՀայաստանիՀանրապետության, ինչպես նաև  օտարերկրյա ցանկացած 18 տարին լրացած քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ (ինչպես նաև Կազմակերպության անդամ դառնալու իրավասություն ունեցող իրավաբանական անձ), ով (որը) ցանկանում է մասնակցել նրա գործունեությանը և ընդունում է Կազմակերպության կանոնադրությունը։

3.2      Կազմակերպության հիմնադիրները Կազմակերպության պետական գրանցումից հետո օրենքի ուժով համարվում են Կազմակերպության անդամներ։

3.3      Կազմակերպության անդամ դառնալու ցանկություն ունեցող անձը գրավոր դիմում է Կազմակերպության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ)։

3.4      Կազմակերպության անդամ դառնալու ցանկություն ունեցող իրավաբանական անձն իր իրավասու մարմնի որոշումը ներկայացնում է Խորհրդին։

3.5      Կազմակերպության անդամության մեջ ընդունելու հարցը լուծում է Խորհուրդը։

3.6      Կազմակերպությանն անդամագրված անձը կարող է ցանկացած ժամանակ դուրս գալ Կազմակերպությունից՝ այդ մասին գրավոր դիմում (իրավաբանական անձի դեպքում իրավասու    մարմնի    որոշում)    ներկայացնելով    Խորհրդին։    Կազմակերպության անդամությունից զրկումը տեղի է ունենում Խորհրդի որոշմամբ։

3.7      Անդամակցությանդիմումըմերժելուդեպքումխորհրդիկողմիցդիմումատուինուղարկվումէգրավորպատճառաբանվածմերժում։

3.8      Կազմակերպությանայնանդամը, որըԽորհրդիկողմիցսահմանվածլինելուդեպքումվեցամիսանընդմեջչիվճարումանդամավճարկամպարբերաբարխախտումէսույնկանոնադրությանդրույթներըկամչիկատարումԿազմակերպությանղեկավարմարմիններիպարտադիրկատարմանենթակաորոշումներըԽորհրդիորոշմամբզրկվումէանդամությունից։Վերստին նրա անդամագրումը կատարվում է ընդհանուր հիմունքներով։

3.9      ԿազմակերպությանանդամներըպատասխանատուչենԿազմակերպությանպարտավորություններիհամար, իսկԿազմակերպությունըպատասխանատուչէիրանդամներիպարտավորություններիհամար։

 

4.     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՏԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

4.1    Կազմակերպությանցանկացածանդամիրավունքունի՝

4.1.1.               Ընտրելև  ընտրվելԿազմակերպությանկառավարմանմարմիններում։

4.1.2.                Ներկալինելժողովինանձամբ, իսկիրավաբանականանձիդեպքում՝նաև լիազորվածանձիմիջոցովկամԿազմակերպությանկոլեգիալկառավարմանայլմարմինների (առկայությանդեպքում) նիստերին։

4.1.3.               Խորհրդիկողմիցսահմանվածկարգով, անվճարօգտվելԿազմակերպությանծառայություններից:

4.1.4.               ԾանոթանալԿազմակերպությանմարմիններիարձանագրություններին, ստանալնրանցընդունածորոշումներիպատճենները։

4.1.5.               Կազմակերպությանմարմիններիորոշումներըբողոքարկելժողովին։ժողովիորոշումը, որնընդունվելէօրենքիկամԿազմակերպությանկանոնադրությանխախտմամբկամոտնահարելէԿազմակերպությանկամնրամասնակցի (անդամի) իրավունքներնուօրինականշահերը, կարողէդատականկարգովանվավերճանաչվելԿազմակերպությանկամմասնակցի (անդամի) դիմումիհիմանվրա։Դիմումըկարողէտրվել60 օրվաընթացքում՝սկսածայնօրվանից, երբԿազմակերպությանանդամնիմացելէկամպարտավորէրիմանալայդպիսիորոշմանընդունմանմասին, եթեօրենքովայլբանսահմանվածչէ։

4.1.6.               Կազմակերպությունիցպահանջելուտեղեկություններ, ստանալուփաստաթղթերիպատճեններԿազմակերպությանկանոնադրությանփոփոխությունների, մարմիններիարձանագրությունների, որոշումների, գույքիկառավարումիցստացվածդրամականմիջոցներիվերաբերյալ, ինչպեսնաևստանալունրաֆինանսականհաշվետվություններիաուդիանիրականացրածանկախաուդիտորիեզրակացությանպատճենը, որոնքվերաբերումենվերջիներեքտարիներին։

4.1.7.               Կազմակերպությանաշխատանքներըբարելավելունպատակովնրաղեկավարմարմիններիններկայացնելդիմումներ, առաջարկություններևբողոքներ։

4.1.8.               Ներկա գտնվել Կազմակերպության ժողովին։

4.1.9.                ԾանոթանալԿազմակերպությանմարմիններիաշխատանքիարձանագրմանմասինփաստաթղթերին, ստանալնրանցընդունածորոշումներիպատճենները (պատճեններիտրամադրմանհամարգանձվողվճարըչիկարող  գերազանցելդրանցպատրաստմանհամարանհրաժեշտծախսերը).

4.1.10.               ՍպառիչտեղեկատվությունստանալԿազմակերպությանգործունեությանմասին։

4.1.11.               ԱզատդուրսզալԿազմակերպությունից։

4.1.12.                ՄասնակցելԿազմակերպությանկողմիցկազմակերպվածմիջոցառումներին։

4.2      Կազմակերպությանանդամըպարտավորէ

4.2.1. Հոգ տանել կազմակերպության հեղինակության մասին։

4.2.2.Կատարել Կազմակերպությանկանոնադրության    պահանջները,    կառավարման        մարմիններիորոշումները։

4.2.3.Մուծելմուտքիվճարև  ամսականանդամավճար՝Խորհրդիկողմիցսահմանվածլինելու  դեպքում։

4.2.4.Բարեխղճորենկատարելկառավարմանմարմիններիորոշմամբիրվրադրվածպարտականությունները։

4.3. ԿազմակերպությանկանոնադրությունըխախտողկամիրպարտականություններըչկատարողանդամինկատմամբԿազմակերպությանժողովիկամԽորհրդիկողմիցկարող ենկիրառվելկարգապահականտույժիմիջոցներ՝նկատողության, խիստնկատողությունկամԿազմակերպությանանդամությունիցզրկում։

 

5.     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔՆԵՐԸ

5.1     Կազմակերպությունըհանդիսանումէիրավաբանականանձպետականգրանցման   պահից։

5.2     Կազմակերպություննունիառանձնացվածգույք, ինքնուրույնհաշվեկշիռ, հայերենև անգլերենանվանումովկլորկնիք, դրոշմ, հաշվարկայինհաշիվբանկումՀայաստանիՀանրապետությանև  օտարերկրյաարժույթով։

5.3     Կազմակերպությունը, իրկանոնադրությամբնախատեսվածնպատակներնիրականացնելուհամար, օրենքովսահմանվածկարգովիրավունքունի՝

5.3.1.  Իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։

5.3.2.  Բացել բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով և (կամ) արտարժույթով։

5.3.3.   Ստեղծել այլ կազմակերպություն կամ լինել նրա մասնակից։

5.3.4.  Ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ կամ հիմնարկներ։

5.3.5.  Տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության մասին։

5.3.6.  Կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ։

5.3.7.  Օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնել ու պաշտպանել իր և  իր անդամների, շահառուների և կամավորների իրավունքներն ու օրինական շահերն այլ կազմակերպություններում, դատարանում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։

5.3.8.  Համագործակցել այլ կազմակերպությունների, այդ թվում՝ միջազգային կամ օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև համակարգված գործունեություն ծավալել, ընդհանուր շահեր ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով այդ կազմակերպությունների հետ ստեղծել Կազմակերպություն կամ անդամակցել նրանց ստեղծած Կազմակերպությանը՝ պահպանելով իր ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի կարգավիճակը։

5.3.9.   Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինել իր գույքը և գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել առևտրային կազմակերպություն կամ դաոնալ նրա մասնակից։

5.3.10. ԵթեԿազմակերպությանգույքիստացմանաղբյուրչենհանդիսացելօրենքովնախատեսվածհանրայինմիջոցները, ԿազմակերպություննիրավունքունիԿազմակերպություններիկողմիցհրապարակվողհաշվետվություններիհամարնախատեսվածկայքումհրապարակելուինչպես6.1.8. կետովնախատեսվածհաշվետվությունը, այնպեսէլիրգործունեությանցանկացածարդյունքիվերաբերյալտեղեկություններկամնյութեր։Կազմակերպությանհաշվետվությունըպահպանվումէհինգտարուցոչպակասժամկետով։

5.3.11.Կատարելօրենքովչարգելվածայլգործողություն։

5.4. Կազմակերպությունըկարողէիրնպատակներինհամապատասխանիրաշխատանքներումներգրավելկամավորների։Կազմակերպությանկողմիցկամավորներներգրավելուիրավահարաբերություններինկատմամբկիրառվումեն «Բարեգործությանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքըև  ՀայաստանիՀանրապետությանաշխատանքայինօրենսգիրքն այնքանով, որքանովայդ կարգավորումներըչենհակասում

           <<Հասարակական կազմակերպությունների մասին>> ՀՀ օրենքին: Եթե կամավորի աշխատանքի տևողությունը գերազանցում է շաբաթական 20 ժամը, ապա Կազմակերպությունը կամավորների հետ կնքում է կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր։ Կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագրին ներկայացվող պահանջները սահմանված են «հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով։

 

6.          ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԵՎՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

6.1. Կազմակերպությունըպարտավորէ՝

6.1.1.  Վարելիրանդամներիև  կամավորներիհաշվառումը։

6.1.2.  ԵթեԿազմակերպությունըհաշվետուտարվաընթացքումհանրայինմիջոցներիցֆինանսավորվելէհինգմիլիոնև ավելիՀայաստանիՀանրապետությանդրամիչափով, ապաօրենքովսահմանվածկարգովպետականմարմիններներկայացվածնրատարեկանֆինանսականհաշվետվություններըոչուշ, քանհաջորդողտարվամայիսի15-ըհանրայինմիջոցներիցֆինանսավորմանմասովենթակաենպարտադիրաուդիտի՝Կազմակերպությանժողովիընտրածանկախաուդիտորիկողմից։

6.1.3.  ՊաշտոնականկայքիառկայությանդեպքումհասցեիվերաբերյալծանուցելՀՀիրավաբանականանձանցպետականռեգիստրիգործակալությանը։

6.1.4.  ՕրենքիպահանջներիկատարումըստուգելուհամարՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությաննառընթերպետականեկամուտներիկոմիտեիպատճառաբանվածպահանջովողջամիտժամկետումնրանտրամադրելիրկառավարմանմարմիններիորոշումներիպատճեններըկամգործունեությանմասինայլփաստաթղթեր։

6.1.5.  Կազմակերպությանանդամիպահանջովոչավելի, քանպահանջիստացմանօրվանիցհետո՝հինգաշխատանքայինօրվաընթացքում, նրանհնարավորությունտալծանոթանալուԿազմակերպությանկանոնադրությանը, հիմնադիրայլփաստաթղթերի, ժողովիորոշումներինկամտրամադրելդիմողինթղթայինկամէլեկտրոնայինեղանակով՝պահանջիստացմանօրվանիցհետո՝հինգաշխատանքայինօրվաընթացքում։Սույնկետումնշվածտեղեկությունները, փաստաթղթերըտրամադրելուհամարկարողէգանձվելվճար, որըչիկարողգերազանցելդրանքտրամադրելուհամարկատարվածծախսերը։

6.1.6.  Կազմակերպությանկանոնադրությանփոփոխությունների, ինչպեսնաևվերակազմակերպմանկամլուծարմանդեպքերումօրենքովսահմանվածկարգովդիմելՀՀիրավաբանականանձանցպետականռեգիստրիգործակալություն։

6.1.7.  ԻրգործունեությանևգույքիօգտագործմանտարեկանհաշվետվություններըներկայացնելԿազմակերպությանգործադիրմարմնիհաստատմանը՝ապահովելովայդհաշվետվություններիհրապարակայնությունը։

6.1.8.  ԵթեԿազմակերպությանգույքիստացմանաղբյուրենհանդիսացելհանրայինմիջոցները (պետականկամտեղականինքնակառավարմանմարմիններիև  այլհանրայինմիջոցներտնօրինողմարմնիկամիրավաբանականանձիմիջոցները), ապաԿազմակերպությունըպարտավորէյուրաքանչյուրտարիմինչև  հաշվետուտարվանհաջորդողմայիսի 30-ը, Կազմակերպություններիկողմիցհրապարակվողհաշվետվություններիհամարնախատեսվածկայքումհրապարակելօրենքովնախատեսվածհաշվետվությունը։

6.1.9.  ԵթեԿազմակերպությանգույքիստացմանաղբյուրչենհանդիսացելօրենքովնախատեսվածհանրայինմիջոցները, ԿազմակերպություննիրավունքունիԿազմակերպություններիկողմիցհրապարակվողհաշվետվություններիհամարնախատեսվածկայքումհրապարակելուինչպես 6.1.8. կետովնախատեսվածհաշվետվությունը, այնպեսէլիրգործունեությանցանկացածարդյունքիվերաբերյալտեղեկություններկամնյութեր։Կազմակերպության հաշվետվությունը պահպանվում է հինգ տարուց ոչ պակաս ժամկետով։

6.1.10.               Կատարել օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ։

6.2. Կազմակերպության մարմինները նրա անունից հանդես գալիս պետք է գործեն բարեխղճորեն և  ողջամտորեն՝ ի շահ Կազմակերպության։

 

7.          ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

7.1. Կազմակերպությանգույքիձևավորմանաղբյուրներկարողենլինել

7.1.1.Կազմակերպությանանդամներիներդրումները։

7.1.2.Կազմակերպությանանդամներիվճարումները (անդամավճարները)։

7.1.3.Իրստեղծածկամիրմասնակցությամբայլկազմակերպությունիցստացվածմիջոցները։

7.1.4.Դրամականմուտքերըպետականբյուջեից։

7.1.5.Նվիրաբերությունները, այդթվումդրամաշնորհները։

7.1.6.Հանգանակությունները։

7.1.7.Օրենքովչարգելվածայլմիջոցներ։

7.2.Կազմակերպությանհիմնադիրներիև անդամների՝սեփականությանիրավունքովկազմակերպությանըհանձնած, ինչպեսնաևայլաղբյուրներիցստացվածգույքըԿազմակերպությանսեփականություննէ։

7.3.   Կազմակերպություննիրենպատկանողգույքըտիրապետում, օգտագործումև տնօրինումէիրկանոնադրությամբսահմանվածնպատակներիիրականացմանհամարուայդնպատակներինհամապատասխան՝օրենքովևիրկանոնադրությամբսահմանվածկարգով։

7.4.Կազմակերպությանհիմնադիրներըև անդամներըկազմակերպությանըորպեսսեփականությունհանձնածգույքի (ներառյալ՝անդամավճարները) նկատմամբիրավունքներչունեն։Նրանքպատասխանատուչենկազմակերպությանպարտավորությունների, իսկկազմակերպությունը՝իրհիմնադիրներիև անդամներիպարտավորություններիհամար։

7.5.   Կազմակերպությանգույքըչիկարողբաշխվելնրահիմնադիրներիևանդամներիմիջև։

 

8.    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅԱՆԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸԵՎԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ

ՄԱՐՄԻՆԸ

 

8.1.ԿազմակերպությանբարձրագույնկառավարմանմարմինըԿազմակերպությանժողովնէ։

8.2.ԿազմակերպությանկոլեգիալկառավարմանմարմինըԿազմակերպությանԽորհուրդն  է(այսուհետ՝Խորհուրդ)։

8.3.ԿազմակերպությանգործադիրմարմինըՖեդերացիայիՆախագահնէ (այսուհետ՝Նախագահ)։

 

Կազմակերպությանժողովը

 

8.4        Կազմակերպության գործունեության և կառավարման ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունքը պատկանում էԿազմակերպության բարձրագույն մարմնին՝ ժողովին։

8.5     Ժողովը հրավիրվում է 5 (հինգ) տարին մեկ անգամ, մասնակիցների համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռակա կարգով՝ հեռահաղորդակցության միջոցների օգտագործմամբ՝ կազմելով համապատասխան արձանագրություն կամ Փոխանակելով փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ճշգրիտ որոշել, որ փաստաթուղթը ելնում է նրանում որպես հեղինակ նշված անձից։ ժողովի օրակարգի, նրա աշխատանքի ժամանակի և վայրի մասին մասնակիցները պետք է ծանուցվեն պատվիրված նամակով կամ Խորհրդի կողմից որոշված այլ եղանակով ոչ ուշ, քան ժողովի անցկացման օրվանից հինգ օր առաջ հավաստելով հասցեատիրոջ կողմից ծանուցումը ստանալու փաստը։

8.6        Կազմակերպության արտահերթ ժողով գումարվում է Կազմակերպության անդամների առնվազն  մեկ  երրորդի  կամ  նախագահի  նախաձեռնությամբ՝   Խորհրդի  կողմից՝ պահանջողկողմիհաստատածօրակարգով՝նախաձեռնությունիցոչուշ, քանհինգօրվաընթացքումհերթականժողովհրավիրելուհամարսույնկանոնադրությամբսահմանվածկարգով։Արտահերթժողովգամարելուժամանակի և  վայրիմասինժողովիմասնակիցներըծանուցվումենոչուշ, քանարտահերթժողովանցկացնելուօրվանիցհինգօրառաջ։

8.7   Կազմակերպության   ժողովն   ունի   Կազմակերպության   գործունեությանն   առնչվող   ցանկացած հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք։

8.8  ժողովի բացառիկ իրավասության հարցերն են՝

8.8.1.Կատարել    Կազմակերպության    կանոնադրությունում    փոփոխություններ    կամ լրացումներ կամ նոր խմբագրությամբ հաստատել կանոնադրությունը,

8.8.2.Ստեղծել այլ իրավաբանական անձ, որոշումներ ընդունել այլ կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին,

8.8.3.Հաստատել Կազմակերպության կաոուցվածքը,

8.8.4.Ընտրել է խորհրդի կազմը,

8.8.5.Խորհրդի առաջարկությամբ 5 տարի ժամկետով ընտրել Կազմակերպության գործադիր մարմին՝ Ֆեդերացիայի Նախագահ,

8.8.6.Որոշումներ   ընդունել   Կազմակերպության   խորհրդի   անդամների   ընտրության (նշանակման) կամ նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու (զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու) մասին,

8.8.7.  Դադարեցնել Կազմակերպության մարմինների իրավական ակտերի պահանջներին և կանոնադրությանը հակասող որոշումների գործողությունը,

8.8.8.  Ընդունել որոշում Կազմակերպության վերակազմակերպման մասին,

8.8.9.   Ընդունել որոշում Կազմակերպությունը լուծարելու մասին, բացառությամբ դատարանի վճռով լուծարվելու դեպքերի,

8.8.10. Իրականացնել օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։

8.9.   Ժողովը անցկացվում է սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով։

8.9.1.Մինչև  ժողովի բացումը կատարվում է անդամների գրանցում։ Գրանցումը կազմակերպում է ժողովի նախագահը,

8.9.2.ժողովը բացվում է ծանուցման մեջ նշված ժամին կամ այդ պահին գրանցված անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշմամբ՝ ավելի ուշ։

8.9.3.ժողովն ընտրում է ժողովի նախագահ։

8.9.4.ժողովը որոշումներ է ընդունում՝ կազմակերպության բոլոր անդամների պարզ մեծամասնությամբ, եթե մասնակցել են Կազմակերպության բոլոր անդամների կեսից ավելին։

8.9.5.ժողովի որոշումներն ընդունվում են անդամների բաց կամ փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ։ Քվեարկության ընթացքում յուրաքանչյուր անդամ կամ նրա ներկայացուցիչ ունի 1 ձայնի իրավունք։

8.9.6.Եթե ժողովում քննարկվում է ժողովի որևէ մասնակցի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա ժողովի տվյալ մասնակիցը քվեարկությանը չի մասնակցում։

8.9.7.Օրակարգում ընդգրկված հարցերի քննարկման համար իրականացվող քվեարկության կարգը սահմանում է ժողովը։

8.9.8.Ժողովի ընդունած որոշումները գրանցվում են արձանագրության տեսքով, որը վարում է ժողովի կողմից ընտրված քարտուղարը։

 

ԿազմակերպությանԿառավարմանԽորհուրդը

 

8.10. Խորհուրդն ընտրվում է ժողովի կողմից 5 տարի ժամկետով։

8.11.խորհուրդն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի ձևով, որոնք հրավիրվում են Կազմակերպության նախագահի կողմից ոչ ուշ, քան վեց ամիսը մեկ անգամ։ Խորհրդի նիստ կարող է հրավիրվել նան Կազմակերպության անդամների 20%-ի, Խորհրդի երկու անդամների պահանջով։

8.12.Խորհուրդը՝

8.12.1Ընտրում է խորհրդի նախագահ խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

8.12.2Առաջարկություններ է ներկայացնում ժողովին՝ նրա բացառիկ իրավասությանը վերաբերող հարցերի վերաբերյալ։

8.12.3Ընդունում է Կազմակերպության անդամ և ազատում կամ զրկում անդամությունից։

8.12.4Կազմակերպության անդամների նկատմամբ կիրառում են խրախուսանքներ և  տույժի միջոցներ։

8.12.5Ղեկավարում է Կազմակերպության գործունեությունը՝ ժողովների միջն ընկած ժամանակաշրջանում:

8.12.6Նախագահի առաջարկությամբ 5 տարի ժամկետով նշանակում է Կազմակերպության տնօրենին, ով իրականացնում է կազմակերպության ընթացիկ զործունեությունը՝ Նախագահի կողմից տրված լիազորագրի համաձայն։

8.12.7Ֆեդերացիայի նախագահի տեղակալներին, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Խորհուրդը Ֆեդերացիային նախագահի առաջարկությամբ։

8.12.8Սահմանում է Կազմակերպության անդամների կողմից մուտքի վճարի և անդամավճարի մուծման կարգը, չափերը և գանձման ձևերը։

8.12.9Հաստատում է Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունները։ 8.12.10. Որոշումներ է ընդունում Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումներ կամ   

               հիմնարկներ ստեղծելու և դրանց կանոնադրությունները հաստատելու մասին:

8.12.11. Գործադիր մարմնում վարձատրություն նախատեսված լինելու դեպքում սահմանում է վարձատրության կարգը և պայմանները;

8.12.12.Ընտրում է Կազմակերպության աուդիտն իրականացնող անձին (աուդիտորին), (եթե Կազմակերպությունը հաշվետու տարվա ընթացքում հանրային միջոցներից ֆինանսավորվել է հինգ միլիոն և ավելի Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով, ապա օրենքով սահմանված կարգով պետական մարմիններ ներկայացված նրա տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ոչ ուշ, քան հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը հանրային միջոցներից ֆինանսավորման մասով ենթակա է պարտադիր աուդիտի)։

8.12.13.Հաստատում է Կազմակերպության ռազմավարությունը։

8.12.14.Առնվազն հինզ տարին մեկ հաստատում է գործադիր մարմնի կողմից ժողովի գումարմանը նախորդող տարիների ընթացքում հաստատված Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները։

8.12.15.Իրականացնում է օրենքով և կանոնադրությամբ այլ անհրաժեշտ գործողություններ։

8.13.Խորհուրդը կարող է հարցեր քննարկել, որոշումներ կայացնել, եթե դրան մասնակցում են իր անդամների կեսից ավելին։

8.14.Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Ձայների հավասարության դեպքում նախագահի ձայնը վճռորոշ է։

 

ԿազմակերպությանգործադիրմարմինըՖեդերացիայինախագահը

 

8.15. Կազմակերպության նախագահն ընտրվում է ժողովի կողմից՝ 5 տարի ժամկետով։

8.16.Գործադիր մարմնի իրավասությունները ներառում են Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության կառավարման, ինչպես նաև Կազմակերպության կառավարման մարմինների գործունեությունն ապահովելուն ուղղված բոլոր հարցերը։

8.17.Կազմակերպության նախագահը՝

8.17.1.               Ապահովում է ժողովի և խորհրդի որոշումների կատարումը։

8.17.2.               Ներկայացնում է Կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում։

8.17.3.               Առանց լիազորագրի գործում է Կազմակերպության անունից, տալիս է լիազորագրեր։

8.17.4.               Բանկերում բացում է Կազմակերպության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժութային) և այլ հաշիվներ։

8.17.5.               Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, կատարման համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը։

8.17.6.               Հաստատում է Կազմակերպության հաստիքացուցակը և տարեկան ծախսերի նախահաշիվը։

8.17.7.               Հաստատում է Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերը, այդ թվում նրա առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների ներքին կարգապահական և այլ կանոնները։

8.17.8.               Հաստատում է Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները, որոնք առնվազն հինգ տարին մեկ ներկայացվում են ժողովի հաստատմանը։

8.17.9.               Հաստատում է Կազմակերպության, ինչպես նաև նրա մարմինների հաշվետվությունները։ 8.17.10.Տնօրինում և կառավարում է Կազմակերպության ցանկացած չափի և տեսակի գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Կազմակերպության անունից։

8.17.11.Կազմակերպության նախագահը որոշումներ է կայացնում միանձնյա։

8.18.Գործադիր մարմինը կրում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն օրենքների,    իրավական   այլ   ակտերի,   Կազմակերպության   կանոնադրության, համաժողովիորոշումներիկամկնքվածպայմանագրերիպահանջներըչկատարելուկամոչպատշաճկատարելուհամար։

 

ԿազմակերպությանՎերստուգիչհանձնաժողովը (Վերստուգողը)

8.19.Կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովը (վերստուգողը) ընտրվում է ժողովի կողմից 5 տարի ժամկետով։ Խորհրդի անդամները և Կազմակերպության նախագահը չեն կարող լինել վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ (վերստուգող)։

8.20.Վերստուգիչ հանձնաժողովն (վերստուգողը) իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի ձեով, որոնք հրավիրվում են տարեկան առնվազն 2 անգամ։ Նիստ կարող է հրավիրվել նաև Կազմակերպության անդամների 20%-ի հանձնաժողովի անդամների մեկ երրորդի, Կազմակերպության նախագահի կամ Խորհրդի պահանջով։

8.21.Կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովը (վերստուգողը) կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ կայացնել, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների 2/3-ը։ Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ։

8.22.Ձայների հավասարության դեպքում հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է, եթե վերահսկող մարմինը վերստուգողն է, ապա նա որոշումներ է ընդունում միանձնյա։

8.23.Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունները ժողովի կամ Կազմակերպության կառավարման այլ մարմնի հաստատմանն են ներկայացվում դրանց վերաբերյալ վերստուգող մարմնի եզրակացության հետ միասին։

8.24.Վերստուգիչ հանձնաժողովը (վերստուգողը) իրավասու է՝

8.24.1.Տարին մեկ անցկացնելու Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում։

8.24.2.Ծանոթանալ Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին և գրավոր կարգով պարտադիր քննարկման ենթակա առաջարկություններ ներկայացնել Կազմակերպության մարմիններին, որոնց վերաբերյալ մարմինները պարտավոր են ողջամիտ ժամկետում ներկայացնել գրավոր պատասխաններ։

8.24.3.Պահանջել և ստանալ Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ։

8.24.4.Իրականացնել Կազմակերպության կանոնադրությամբ կամ ժողովի որոշմամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։

 

9.    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԿԱՍԵՑՈԻՄԸ, ԼՈՒԾԱՐՈԻՄԸ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈԻՅՔՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

9.1.Կազմակերպության վերակազմակերպումը (միաձուլում, միացում, բաժանում, առանձնացում, վերակազմավորում) կատարվում է նրա բարձրագույն մարմնի որոշմամբ։ Կազմակերպության վերակազմակերպումը դատական կարգով հնարավոր է միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և  կարգով։

9.2.Կազմակերպությունը կարող է միաձուլվել այլ կազմակերպության (կազմակերպությունների) հետ։

9.3.Կազմակերպությունը կարող է միանալ այլ կազմակերպության։

9.4.Կազմակերպությանը կարող է (են) միանալ այլ կազմակերպություն (կազմակերպություններ):

9.5.Կազմակերպությունը կարող  է բաժանվել այլ կազմակերպությունների։

9.6.Կազմակերպությունից կարող է (են) աոանձնանալ կազմակերպություն (կազմակերպություններ)։

9.7.Կազմակերպությունը կարող է վերակազմավորվել հասարակական միավորման որնէ այլ կազմակերպական-իրավական տեսակի կամ հիմնադրամի։

9.8.Կազմակերպության (կազմակերպությունների) վերակազմակերպման հետևանքով նրանց կանոնադրությունների փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կամ գործունեության դադարումը, ինչպես նաև նոր ստեղծված իրավաբանական անձինք պետական գրանցում են ստանում օրենքով սահմանված կարգով։

9.9.Կազմակերպության   գործունեությունը   կարող   է   որոշակի   ժամկետով   կասեցվել դատարանի որոշմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Լիազոր մարմին) դիմումի հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով։

9.10.       Կազմակերպության լուծարումը հանգեցնում է նրա գործունեության դադարմանը՝ առանց իրավունքները և պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց փոխանցվելու։  Կազմակերպությունը համարվում է լուծարված,  իսկ նրա գործունեությունը՝ դադարած, նրա գործունեության դադարման պետական գրանցման պահից։

9.11.       Կազմակերպությունը կարող է կամավոր լուծարվել իր բարձրագույն մարմնի որոշմամբ՝ ներառյալ այն ժամկետը լրանալու կապակցությամբ, որով ստեղծվել է Կազմակերպությունը, կամ այն նպատակին հասնելու կապակցությամբ, որի համար նա ստեղծվել է։

9.12.       Կազմակերպության հարկադիր լուծարման մասին որոշում կարող է ընդունել միայն դատարանը՝ Լիազոր մարմնի պահանջով և միայն օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում։

9.13.       Կազմակերպության լուծարումն իրականացվում է իրավաբանական անձանց լուծարման՝ օրենքով սահմանված կարգով և պայմաններով։

9.14.        Կազմակերպությունը լուծարվելու դեպքում պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե։

9.15.       Կազմակերպության լուծարման մասին կազմակերպության բարձրագույն մարմնի որոշումը, կազմակերպության այլ մարմինների ու լուծարման հանձնաժողովի՝ լուծարման գործընթացին վերաբերող որոշումները, դրանք կայացնելուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, դատարան բողոքարկելու իրավունք ունի կազմակերպության ցանկացած անդամ։  Այդ դեպքում դատարանը կարող է իր որոշմամբ կասեցնել վիճարկվողորոշմանկատարմանընթացքը՝մինչև  գործիդատականքննությանավարտը։

9.16.       Կազմակերպությանլուծարմանպետականգրանցումնիրականացվումէիրավաբանականանձանցլուծարմանպետականգրանցմանհամարօրենքովսահմանվածկարգով։

Ցավակցական

Կյանքից հեռացել է Երևանի հանդբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Աշոտ Ղազարյանի մայրը: 

Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիան խորին ցավակցությունն է հայտնում Ղազարյանների ընտանիքին:

Ընթերցել...

Հանդբոլի մրցավարական սեմինար

Երևանում փետրվարի 23-ին  անցկացվեց հանդբոլի մրցավարական սեմինար: Սեմինարը վարում էր հանդբոլի միջազգային կարգի մրցավար Ալեքսան Արևշատյանը: 

Սեմինարին մասնակցում էին երիտասարդ մրցավարներ ինչպես Երևանից, այնպես էլ Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերից:

Սեմինարի հիմանական նպատակը երիտասարդ սկսնակ և փորձառու մրցավարներին նախապատրաստել գարնանը մեկնարկող ՀՀ հանդբոլի տարբեր տարիքային առաջնություններին:

Անցկացվեցին տեսական և գործնական պարապմունքներ: Քննարկվեցին մրցավարության նորույթները, խաղի կանոնների հետ կապված վերջին փոփոխությունները, խաղերում վիճելի պահերը: Ցուցադրվեցին մի քանի տեսանյութեր: Սեմինարի ընթացքում տեղի ունեցան տարաբնույթ քննարկումներ` կապված մրցավարական տարբեր հարցերի հետ:

-Ուշագրավ է, որ սեմինարի մասնակիցների մեծամասնությունն իգական սեռի մրցավարներ են: Ի դեպ, թե՛ Եվրեպայի հանդբոլի ֆեդերացիան, թե՛ Միջազգային հանդբոլի ֆեդերացիան լուրջ ուշադրություն են դարձնում և խրախուսում են, որպեսզի մեծանա կին մրցավարների թիվը: Նմանատիպ սեմինարները շարունակական են լինելու,- ասաց Ա. Արևշատյանը:

 

Ընթերցել...

Հայտարարություն. մարզչի թափուր աշխատատեղ

  Երևան քաղաքի մարզադպրոցներում առկա են հանդբոլի մարզչի թափուր աշխատատեղեր: Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն հանդբոլի մարզչի մասնագիտացված կրթություն, կարող են դիմել Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա:

Ընթերցել...

Friday the 28th. Pointlink.net. z1news.am Copyright @ 2009-2011 AHF.All Rights Reserved.
Copyright 2012

©


Powered by z1news.am